דלג לתוכן הראשי

מדיניות פרטיות

 • עיריית תל אביב־יפו (להלן: ״העירייה״) רואה חשיבות רבה בהגנה על פרטיות המשתמשים באתר. מטרת מסמך זה הינה לפרט את האופן בו המידע על אודות המשתמשים באתר נאסף ומנוהל על ידי העירייה. 
 • בטרם השימוש באתר חובה לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בעיון. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת ומודעת לכל תנאיו. אם אין הסכמה לתנאי מתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות, אין לעשות שימוש באתר.
 • ״האתר״ — אתרי האינטרנט של עיריית תל אביב־יפו.
 • ״החוק״ — חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981, על כל תקנותיו. 
 • ״מידע״ — כל מידע שיימסר או ייאסף בעת השימוש באתר, לרבות מידע אישי. 
 • ״מידע אישי״ — כל נתון או מידע אשר מזהה או מאפשר לזהות את המשתמשים באופן אישי, לרבות שם, כתובת דוא״ל אמצעי תשלום, מספר טלפון ומספר זהות וכו׳, וכל מידע הנחשב למידע אישי/רגיש בהתאם להוראות כל דין. 
 • ״מידע אנונימי״ — כל מידע סטטיסטי/מצטבר (אגרגטיבי) שייאסף/יעובד, אשר אינו מזהה או מאפשר לזהות את המשתמש באופן אישי.

הסכמת המשתמש

 • הבחירה שלך להשתמש באתר מהווה אישור להסכמתך במודע לכל האמור להלן: 
 • המידע האישי שנמסר על ידך באתר, נמסר בהסכמתך ומרצונך החופשי וידוע לך שלא קיימת כל חובה חוקית למסירת המידע האישי באתר ו/או לבצע פעולה כלשהיא באתר. יצוין כי בלי למסור פרטים נדרשים, ייתכן שלא יתאפשר ביצוע פעולה או שימוש באתר, כגון פנייה מזוהה ו/או רישום ו/או ביצוע תשלומים.
 • המידע האישי שנמסר על ידך יישמר במאגר/י המידע של העירייה, וייעשה בו שימוש לצרכים המפורטים במדיניות פרטיות זו, והכול בין באמצעות העירייה ו/או באמצעות צדדי ג׳ מטעמה. 
 • מובהר כי לעירייה לא תהיה כל אחריות בקשר לקבלה ושמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן שנמסר לה על ידך.
 • ככל שנמסר על ידך מידע אישי של צד ג׳ כלשהו, צריך לקבל את מלוא ההסכמות הנדרשות לכך מאותו צד ג׳ בהתאם להוראות כל דין.

איסוף ועיבוד מידע אישי

 • במסגרת השימוש באתר ייתכן שנבקש ממך למסור לעירייה מידע אישי, כמו כן, במסגרת השימוש באתר עשויה העיריה לאסוף מידע, לרבות מידע אישי, באמצעים טכנולוגיים שונים, ולשמור את המידע במאגריה. 
 • סוג המידע שנבקש ו/או ייאסף על ידי העיריה עשוי להשתנות, בהתאם לסיבה ו/או המטרה לשמה נעשה שימוש באתר.
 • מובהר כי מבלי לגרוע מיתר ההוראות הקבועות במדיניות פרטיות זאת, מידע אישי שנקבל ממך לצורך ביצוע תשלומים באתר יועבר ישירות לספק התשלום והסליקה. 
 • יצוין כי ייתכן שחלק מנתוני אמצעי התשלום יישמרו גם בעירייה לצורך תיעוד מעקב ובקרה, אך זאת באופן אשר לא מאפשר לבצע חיוב נוסף, אלא אם כן התקבלה הסכמה מפורשת לכך.
 • פנייה מקוונת לעירייה באמצעות האתר מהווה הסכמה לכך שהמענה יינתן באופן מקוון באחד מפרטי הקשר שמסרת.
 • אם הסכמת, שבמקום שניצור איתך קשר בדואר ישראל, נעשה זאת בהודעות בדוא״ל לעניין כלשהו, ייעשה על ידי העירייה שימוש בכתובת הדוא״ל שמסרת לצורך כך, וכמו כן, העירייה תהיה רשאית לשלוח הודעות לכתובת הדוא״ל שמסרת ולהציע לך לקבל באמצעותה גם הודעות בנושאים אחרים.

מידע אישי שנמסר על אדם אחר

 • כאשר הינך עושה שימוש באתר עבור אדם אחר, חובה להצהיר ולהתחייב כי הינך מורשה ובעל ההסכמות הנדרשות על פי כל דין הן לבצע פעולות ולמסור מידע עבור אותו אדם, והכול בהתאם למדיניות פרטיות זאת ועל פי הוראות כל דין.
 • מובהר שלצורך פעולה שביצעת בעבור אחר בה הזנת את פרטי ההתקשרות שלך, יישמרו פרטי ההתקשרות שלך שהוזנו כחלק מהמידע על אודות פרטי ההתקשרות עמו.

מידע אישי המתקבל מצדדי ג׳ על אודות המשתמש

 • במסגרת תפקידיה וסמכויותיה ולצורך אימות זהותך והפרטים שלך, לרבות לצורך אימות אמצעי התשלום בהם ביקשת לשלם העירייה עשויה לקבל ו/או להיחשף למידע אישי בעניינך.
 • מובהר כי המידע המתקבל בעירייה על ידי צדדים שלישיים הנו באחריותם הבלעדית בלבד, וכי לעירייה לא תהא כל אחריות בקשר לקבלה ושמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן שנמסר לה.

שימוש במידע אישי

 • הבחירה שלך להשתמש באתר מהווה אישור להסכמתך במודע לכך שהעירייה מקבלת ואוספת מידע אישי בעניינך למטרות ולשימושים במסגרת תפקידיה וסמכויותיה, כפי שיעודכנו מעת לעת, לצורך הפעלה מיטבית של אתר האינטרנט של העירייה, וכן לצורך מתן שירות וביצוע תשלומים;

העברת מידע לצדדי ג׳

 • מובהר כי לצורך הפעלת האתר ייתכן שהעירייה תעשה שימוש בשירותים של צדדי ג׳.
 • העירייה תהא רשאית לאפשר גישה למערכות מידע הכוללות מידע אישי לספקי תוכנה למיניהם לצורכי תחזוקה ותיקון תקלות במערכות המידע בהן שמור המידע. בנוסף, תהא רשאית להעביר ו/או לאפשר גישה למידע האישי לספקים שונים המספקים לעירייה שירותים בקשר לתפעול האתר ולשירותים המוצעים בו, כגון ספקי סליקה ובתי תוכנה ו/או ספקי שירותים וכיוצא באלה.
 • העירייה תהא רשאית להעביר מידע אישי לספקי מחשוב ענן, בישראל ומחוץ לישראל, לצורכי אחסון ו/או גיבוי הנתונים ככל שהעירייה תבחר לקבל שירותים מסוג זה. 
 • כמו כן, ייתכן שהאתר יכלול קישורים והפניות לאתרים ושירותים המוצעים על ידי צדדי ג׳, ושימוש באתר מהווה הסכמה לכך. 
 • בנוסף, ככל שתלחץ על קישורים של צדדי ג׳ באתר, ייתכן שהפעולה תגרום להעברת מידע מסוים לצדדי ג׳ ספקי השירותים הרלבנטיים לשירות שהינך מבקש לקבל, והכול בהתאם למטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו.
 • העירייה תהא רשאית להעביר מידע אישי לרשויות מוסמכות ו/או על פי צו בית משפט ו/או ככל שהדבר נדרש לצורך הגנה על העירייה ו/או בהתאם לחובות הקבועות בהוראות כל דין. 
 • מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, העירייה תהא רשאית להעביר מידע אנונימי ו/או אגרגטיבי שאינו מזהה אותך באופן אישי לצדדי ג׳ ללא כל מגבלה. 
 • מובהר כי העברת מידע על אודות הפרטים האישיים שלך לצדדים שלישיים תהיה מוגבלת אך ורק למטרות המנויות במדיניות זו ושיעודכנו מעת לעת, ובהיקף הנדרש לכך בלבד לפי שיקול דעתה של העירייה. 
 • העירייה תנקוט את האמצעים הנאותים על מנת להבטיח שמקבלי המידע יהיו כפופים לחובת סודיות ואבטחת מידע ביחס למידע, לפי כל דין.

איסוף מידע אנונימי

 • כאשר הינך עושה שימוש באתר, העירייה אוספת מידע הנשלח אליה על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו הינך משתמש לצורך השימוש באתר, שהנו מידע אנונימי שאינו מזהה אותך באופן אישי ואינו ניתן לשיוך אליך.
 • המידע האנונימי עשוי לכלול, בין היתר: נתונים על הדפים שבהם המשתמשים ביקרו, סוג מכשיר ממנו נעשה שימוש, פרטי מחשב וחיבור, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, תעבורה אל האתר וממנו, הקישור/כתובת האתר ממנה הגולש הגיע לאתר.
 • העירייה מנתחת ועושה שימוש בעצמה או באמצעות מי מטעמה במידע אנונימי, בין היתר למטרות המפורטות להלן: שיפור האתר וחוויית המשתמש; קידום האתר; תיקון תקלות; ניתוח ופילוח דפוסי גלישה באתר ומטרות אחרות בהתאם להוראות כל דין. 
 • העירייה רשאית להעביר מידע אנונימי לצדדי ג׳ הפועלים מטעמה לצורך מימוש המטרות דלעיל, וכן לכל מטרה חוקית אחרת כפי שתמצא לנכון.

כלים טכנולוגיים לאיסוף מידע

 • העירייה עושה במסגרת האתר שימוש בכלים טכנולוגיים לצורך איסוף מידע אישי ומידע אנונימי, לצורך ניתוח נתונים סטטיסטיים על אודות השימוש באתר ולצורך שיפור חוויית גלישת המשתמש, כגון cookies (עוגיות), קובץ מידע קטן שנשמר במחשב או בטלפון הנייד של המשתמש למטרות תיעוד אופן השימוש באתר ושיפור חוויית המשתמש, גוגל אנליטיקס, וכו׳.
 • המשתמש באתר רשאי לשנות את ההגדרה בדפדפן בו הוא משתמש באתר אשר ימנע שמירה של קבצים אלה במחשבו ובטלפון הנייד שלו, אך סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימוש באתר ובחוויית המשתמש בו.

אבטחת מידע

 • בחלק מאתרי העירייה השונים ובשירותים השונים  באתר קיים אזור אישי. הינך אחראי לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמה לאזור האישי, ולא רשאי להעבירה ו/או לאפשר לגורם אחר לבצע בהם שימוש, וכן לדווח לעירייה על כל שימוש לא מורשה בפרטיך.
 • מובהר כי כל כניסה לאתר שתיעשה באמצעות פרטיך המזהים תיחשב ככניסה שבוצעה על ידך, והינך פוטר את העירייה וכל מי מטעמה מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שיעשה בשמך, בפרטיך, ולתוצאות השימוש כאמור.
 • העירייה משתמשת בטכנולוגיות אבטחת מידע מקובלות באתר, ותעשה מאמץ סביר על מנת להבטיח כי האתר יהיה  נקי מווירוסים, סוסים טרויאניים ורוגלות. 
 • העירייה תפעיל ותיישם נהלים מקובלים בשוק לאבטחת המידע האישי שלך הנמסר באתר מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, ידוע לך, למרות האמור לעיל, שאין בכך כדי להעניק ביטחון מוחלט ביחס למידע שתמסור באתר.
 • באחריותך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על מחשבך או מכשיר הקצה שממנו אתה עושה שימוש באתר, כגון התקנת תוכנות אנטי וירוס, firewall, נעילה בסיסמה וכו׳, על מנת להגן על מידע אישי שלך.

זכות העיון, תיקון ומחיקת מידע

 • מידע אישי שלך או אודותיך יישמר במאגר/י המידע של העירייה לפרק הזמן הדרוש לעירייה לצורך מענה ומתן שירות רלבנטי למשתמש וכל עוד לעירייה צורך או חובה חוקית או אחרת לשמור אותו בהתאם להוראות כל דין. מידע אנונימי יישמר במערכות המידע של העירייה ללא הגבלת זמן, בכפוף להוראות כל דין.
 • הינך זכאי לעיין במידע האישי המוחזק על אודותיך במאגר/י המידע של העירייה, ככל שנשמר, לבקש לתקן את המידע או מחיקתו, באמצעות משלוח פנייה לעירייה בפרטי הקשר המפורטים מטה, ואנו נפעל לכך בהתאם להוראות כל דין, ואולם, מידע אישי הדרוש לעירייה לצרכים שונים ולצורך כל מטרה לגיטימית כדוגמת התגוננות מפני תביעות ימשיך להישמר למשך הזמן הדרוש לה, בכפוף להוראות כל דין.

יצירת קשר

1\191\1930

לכל שאלה או בקשה בקשר לשימוש באתר ו/או בקשר למדיניות פרטיות זאת הינך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות דוא״ל:
beitariela1@tel-aviv.gov.il או באמצעות טלפון מס׳: 037240555.