דלג לתוכן הראשי

כללי

 • אתר עיריית תל אביב־יפו (להלן: "האתר" ו״העירייה" בהתאמה) נועד לצורך הנגשת מידע למתן שירות ולביצוע תשלומים שונים.
 • יודגש כי עם ביצוע פעולה באתר, הינך מסכים, מאשר ומקבל את תנאי השימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש") ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כלפי העירייה /או מי מטעמה. ככל שאינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אנא הימנע מלעשות שימוש ו/או מביצוע כל פעולה באתר.
 • האמור בתנאי השימוש באתר מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כמו כן מונחים המפורטים בלשון יחיד יישאו את המשמעות הנתונה להם גם בלשון רבים, ולהפך.

התחייבות הגולש

 • בעת ביצוע תשלום באתר אתה מצהיר כי הינך בן 18 שנים לפחות והינך הבעלים של כרטיס האשראי ו/או כרטיס החיוב /או אמצעי התשלום שבאמצעותו יתבצע התשלום (להלן: " אמצעי התשלום").
 • ככל שהינך משתמש באתר בשם ישות משפטית אחרת (כגון תאגיד, שותפות, או אדם אחר), הינך מצהיר כי אתה מורשה לבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור.
 • הינך מצהיר כי כל המידע שתמסור באתר יהיה נכון מדויק שלם ועדכני.
 • הינך מתחייב לעשות שימוש באתר לצורך ייעודו בלבד, ושלא לעשות באתר כל שימוש למטרה שאינה חוקית ו/או המנוגדת לכל דין.
 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק באופן מיידי מתן שירותים באמצעות האתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ככל שיימצא שנעשה בו שימוש לרעה ו/או פעולה בניגוד למדיניות השימוש.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או בתוכנו הנה של עיריית תל אביב־יפו ו/או של צדדים שלישיים. אין לראות במידע המוצג באתר כמקנה רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בזכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או אותם צדדים שלישיים.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, כל חלק מהמידע ו/או התכנים הכלולים באתר, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב האתר והמוצרים וכיו״ב, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך ללא אישור העיריה או צדדי ג׳ להם זכויות היוצרים, בהתאמה, ובכפוף לתנאי שיקבעו לכך. 
 • העירייה שומרת את זכותה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למנוע או לרפא הפרה ו/או נזקים שיגרמו לה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהפרה כאמור.
 • ככל שיוזן על ידי המשתמש תוכן כלשהו לאתר, העירייה תהיה רשאית לעשות בתוכן זה שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי ללא תמורה, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה בקשר לאמור

ביצוע תשלום

 • לצורך ביצוע תשלום באמצעות האתר תידרש למסור מידע אישי לרבות שמך המלא, מען, דרכי התקשרות, כתובת דוא״ל (להלן: המידע האישי") ונתוני אמצעי התשלום.
 • המידע האישי שתמסור, שלך או של צד ג׳ אשר הינך פועל בשמו, יישמר במאגר מידע עירוני המנוהל על פי דין וישמש את העירייה לצורכי גבייה, לרבות משלוח הודעות ודברי דואר.
 • נתוני אמצעי התשלום לא יישמרו במלואם אלא בהתאם לתקן PCI על פיו פועלת העירייה. 
 • לאחר ביצוע התשלום באתר תתבצע בדיקה של אמצעי התשלום, ויראו את התשלום כנתקבל רק לאחר קבלת אישור לתשלום מחברת האשראי. 
 • ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיסי האשראי ואמצעי התשלום המפורטים באתר, וייתכן שתשלום באמצעות כרטיסי אשראי מסוימים לא יכובדו.
 • פרטי פעולת התשלום באתר מועברים באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן לסחר אלקטרוני (SSL) למחשב עיבוד הנתונים של העירייה. פרטים אלה לא יועברו על ידי העירייה ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם לכל גורם חיצוני שהוא למעט לחברות כרטיסי האשראי.
 • שימוש באתר עשוי להיות כרוך בהרשמה מראש. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך המלא, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת דואר אלקטרוני. ייתכן כי בעת הרישום תקבל מהמערכת שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך לצורך הזדהות. הינך מצהיר כי תהיה אחראי באופן בלעדי על שמירת הסיסמה שלך  באופן סודי ומאובטח.
 • האמור בתנאי השימוש לעניין זה משלים את האמור במדיניות הפרטיות המפורסמת באתר.
 • לא ניתן לבטל תשלום שבוצע באתר.
 • לפניות הקשורות לתשלומים שבוצעו באתר יש לפנות באמצעות פרטי ההתקשרות המפורטים מטה.

הוראות ותנאים כלליים

 • האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או לשירותים של צד שלישי, כמו כן, ייתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צד שלישי שאינו בשליטת העירייה.
 • הינך מסכים ומצהיר באופן מפורש, כי ידוע לך שהעירייה לא תהא אחראית בכל צורה לאתרים או לשירותים של צד שלישי, לרבות לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות של אתרים ושירותים של צד שלישי.

פטור מאחריות

 • בכוונת העירייה לשמור על האתר פעיל זמין ונגיש בכל עת. עם זאת, עלולים להיות מקרים בהם האתר יופרע, לרבות אך לא רק, למטרת תחזוקה מתוכננת או שדרוגים, לטובת תיקוני חירום או כתוצאה מכשל בפעילות האינטרנט, תקשורת ו/או הציוד והעירייה לא תישא באחריות למקרים אלה.
 • לעירייה לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לכל שימוש מכל סוג שהוא באתר והשימוש באתר הינו באחריות המשתמשים.
 • העירייה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים כלפי המשתמשים באתר בגין כל אובדן, או נזק מכל סוג שהוא לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, מסחריים, מקריים או תוצאתיים הקשורים, במישרין או בעקיפין לאתר או לשימוש בו ו/או בתוכנו.

התיישנות

 • כל טענה הקשורה או נובעת משימוש באתר תוגש בתוך שנה אחת מיום היווצרותה ו/או מיום שנודע למשתמש עליה.
 • כל טענה שתוגש בכל מועד מאוחר יותר משנה אחת כאמור, תהיה ללא כל תוקף. הוראות סעיף זה תיחשבנה כהסכם לצורך סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי״ח‑1958.

הדין החל; סמכות שיפוט

 • על תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלו יחול הדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב־יפו תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל סכסוך הנובע מביצוע או פרשנות תנאי שימוש אלה.

כללי והודעות

לפניות לעירייה בכל הנוגע לאתר ולתנאי השימוש ניתן לפנות באמצעות דוא״ל: beitariela1@tel-aviv.gov.il או באמצעות טלפון מס׳: 037240555.

1\215\8265

 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע שינוי בתנאי השימוש כפי שיפורסמו באתר.הודעות מטעם העירייה עשויות להימסר לך בדואר אלקטרוני, בדואר רגיל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד עימו נרשמת לאתר ו/או באמצעות פרסום באתר.